Ouders

Ouders en school voelen zich gedeeld verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen van De Waai. Ouders verwachten kwaliteit en de school verwacht van ouders een actieve bijdrage. Ouders worden aantoonbaar betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en van de school.
Om met elkaar lijnen kort te houden, is goed communiceren heel belangrijk. Als ondersteunend instrument heeft De Waai een ouderportaal.
Ouders kunnen ook meehelpen om activiteiten in de school te organiseren. Het bedenken en uitwerken van schoolbrede activiteiten gebeurt door de Ouderraad (OR), daarnaast heeft elke groep een groepsouder. Deze ondersteunt de leerkracht bij groepsgebonden activiteiten (denk aan uitstapjes). 
Er zijn ouders die liever meedenken en besluiten over het schoolbeleid. Hiervoor heeft de school een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten 4 ouders en 4 personeelsleden. In de wet is vastgelegd welke bevoegdheden deze raad heeft.
Het leerteam gouden driehoek onderzoekt op welke wijze de samenwerking tussen school-ouders-kinderen verder versterkt kan worden.