Protocol informatieplicht gescheiden ouders
 
Informatieplicht school
Het team van De Waai hecht aan een optimale samenwerking met ouders en vindt het van groot belang dat in de gedeelde verantwoordelijkheid voor opleiding en opvoeding van de leerling alle benodigde informatie kan worden uitgewisseld.
Op de school rust ook een wettelijke informatieplicht aan ouders. Onder informatie wordt in dit verband verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden.

Als beide ouders ouderlijk gezag hebben
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben wordt de informatie verstrekt aan beide ouders. Beide ouders dienen op het inschrijfformulier aan te geven via welk e-mailadres zij deze informatie wensen te ontvangen. Mocht, om welke reden dan ook, het e-mailadres van één van de ouders niet op het inschrijfformulier staan dan neemt deze zelf hierover contact op met de school. In verband met het waarborgen van de privacy van de leerling vraagt de school de betreffende ouder aan te tonen dat hij/zij ook belast is met het ouderlijk gezag. Vervolgens krijgt ook deze ouder de relevante informatie.
In de praktijk betekent dit dat beide ouders toegang krijgen tot het ouderportaal; het rapport wordt in tweevoud aan de leerling verstrekt en voor ouderavonden plannen we één gesprek per leerling. Hier wordt alleen van afgeweken als de school van mening is dat het belang van de leerling daarmee gediend is.
 
Als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder niet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de school echter verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd te informeren. De betreffende ouder dient hiervoor een schriftelijk verzoek (inclusief een kopie van zijn identiteitsbewijs) in te dienen bij de school. De school informeert vervolgens de ouder die belast is met het gezag over dit verzoek. De school zal daarna de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder informeren, tenzij het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit een rechterlijk vonnis. Het rapport wordt éénmalig aan de leerling verstrekt en voor ouderavonden plannen we één gesprek per leerling. Hier wordt alleen van afgeweken als de school van mening is dat het belang van de leerling daarmee gediend is.
 
Partner van een ouder met ouderlijk gezag
Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal in overleg worden bezien of en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal in ieder geval geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid van de ouder en het informeren van de andere ouder met ouderlijk gezag.