Wat te doen bij calamiteiten

De werkgroep Bedrijf Hulp Verleners heeft een ontruimingsplan opgesteld dat bij eventuele calamiteiten in werking treedt. Het plan kan alleen dan werken als iedereen (kinderen, team, directie en ouders) deze noodprocedure correct uitvoert.

Indien zich een calamiteit voordoet, in of bij de school, vragen we u de volgende regels in acht te nemen:
Kinderen mogen pas naar huis als de leerkrachten dit aangeven. Leerkrachten controleren aan de hand van hun klassenlijst of alle kinderen present zijn.
Mocht u tijdens een calamiteit op school aanwezig zijn, stoor dan de leerkrachten niet bij het uitvoeren van hun taken.
Houd altijd de inritten en ingangen van Waai I en Waai II vrij.
Neem geen contact op met school. We nemen geen tijd om informatie te verstrekken. De telefoonlijn moet vrij blijven voor hulpverleners. Opvang van kinderen heeft prioriteit.
Kom niet naar school. Uw kind wordt in eerste instantie naar het sportveld naast de school gebracht.
Hierna worden de kinderen in Waai I of Waai II opgevangen. Daar kunnen ze worden opgehaald.
Neem nooit uw kind of andere kinderen mee naar huis zonder de leerkracht te informeren!

Wij hopen uiteraard dat we dit plan nooit hoeven uit te voeren. Wij rekenen op uw medewerking als zich een gevaarlijke situatie mocht voordoen.
De genoemde procedure hanteren we bij een calamiteit vanuit het schoolgebouw. Ook bij gevaar van buitenaf hebben we een noodplan klaarliggen. We bespreken het plan 2 keer per jaar in de groepen.
Mocht u n.a.v. deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie van onze school. U wordt dan verwezen naar een van onze BHV'ers.