Medezeggenschap op De Waai

De Waai heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit vier leerkrachten en vier ouders.
Hee
ft u enig idee waarom die raad er is? En wat hij doet?
Vraagt u zich wel eens af waarom
een ouder tijd steekt in de MR?
Leest u dan de folder.


E-mail: mr.dewaai@optimusonderwijs.nl

Wie zitten er schooljaar 2020-2021 ook namens u - in de MR?

Oudergeleding:

Jaap Ceulemans
Kristel Smelt
Olaf Giesbers
Mark Jansen


Personeelsgeleding:
Gonneke Stiphout
Wilma Jansen
François Werts
Lyvia Verheijen

 
Notulen zijn voor ouders en personeel ter inzage via het ouderportaal. 
Kijk hiervoor in de digitale boekenkast.
Klik vervolgens op het betreffende schooljaar en de schooldocumenten.


Ook vindt u daar het jaarverslag over het afgelopen schooljaar. Hierin leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten. Op dezelfde plek treft u ook het activiteitenplan voor dit schooljaar aan. Hierin worden naast de vergaderdata ook de belangrijkste onderwerpen benoemd die het komend jaar behandeld zullen worden. Dit sluit nauw aan met het schoolplan dat door de directie is opgesteld en door de MR is/wordt getoetst op voortgang en resultaat. Op deze manier werken we met de directie samen om de kwaliteit op school - onderwijs & omgeving - continu te verbeteren.
 
De data van de MR vergaderingen staan aangegeven op de schoolkalender en zijn openbaar.
U bent dus van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen.
Meldt u zich in dat geval kort aan via een e-mail aan de MR of de school.
 
De MR is bereikbaar via de school, de website of nog eenvoudiger, door ons direct aan te spreken.
Onze contactgegevens vindt u op deze website.

De oudergeleding van de MR bestaat uit vier ouders die door u zijn gekozen. We proberen de belangen van de ouders zo goed mogelijk te behartigen en stellen elke vorm van feedback - vragen, opmerkingen klachten of verbeterpunten - zeer op prijs. Heeft u aan- of opmerkingen, aarzel niet deze aan ons door te geven.

namens de MR
Kristel Smelt - voorzitter