Medezeggenschapsraad 2020-2021

De MR bestaat uit totaal 8 leden, waarvan er 4 uit het team komen en 4 door de ouders worden gekozen.
De zittingstermijn bedraagt 3 jaar.

***************************************************************************************
MEDEDELING MR DE WAAI.

Notulen zijn voor ouders en personeel ter inzage via het ouderportaal. 
Kijk hiervoor in de digitale boekenkast.
Klik vervolgens op het betreffende schooljaar en de schooldocumenten.


Ook vindt u daar het jaarverslag over het afgelopen schooljaar. Hierin leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten. Op dezelfde plek treft u ook het activiteitenplan voor dit schooljaar aan. Hierin worden naast de vergaderdata ook de belangrijkste onderwerpen benoemd die het komend jaar behandeld zullen worden. Dit sluit nauw aan met het schoolplan dat door de directie is opgesteld en door de MR is/wordt getoetst op voortgang en resultaat. Op deze manier werken we met de directie samen om de kwaliteit op school - onderwijs & omgeving - continu te verbeteren.
 
De data van de MR vergaderingen staan aangegeven op de schoolkalender en zijn openbaar.
U bent dus van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen.
Meldt u zich in dat geval kort aan via een e-mail aan de MR (
mr.dewaai@optimusonderwijs.nl) of de school.
 
De MR is bereikbaar via de school, de website of nog eenvoudiger, door ons direct aan te spreken.
Onze contactgegevens vindt u op deze website.

De oudergeleding van de MR bestaat uit vier ouders die door u zijn gekozen. We proberen de belangen van de ouders zo goed mogelijk te behartigen en stellen elke vorm van feedback - vragen, opmerkingen klachten of verbeterpunten - zeer op prijs. Heeft u aan- of opmerkingen, aarzel niet deze aan ons door te geven.

namens de MR
Kristel Smelt - voorzitter

 
Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Blijft u aan wal of stapt u in?
Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de MR, vult u dan DIT formulier in.
U dient dit op school in te leveren,
in de zwarte brievenbus van de MR/OR in de hal van Waai I of II. 
Stuur ook even een mail, zodat we uw formulier niet per ongeluk over het hoofd zien.