Medezeggenschapsraad 2018-2019De MR bestaat uit totaal 8 leden, waarvan er 4 uit het team komen en 4 door de ouders worden gekozen.
De zittingstermijn bedraagt 3 jaar.

***************************************************************************************
MEDEDELING MR DE WAAI.
De medezeggenschapsraad van de Waai is dit schooljaar weer fris van start gegaan.

Op dit weblog van de MR rapporteert de MR regelmatig over haar werkzaamheden. Zo worden hier de notulen van de afgelopen MR vergaderingen opgeslagen en kunt u het Jaarverslag over het afgelopen schooljaar vinden. Hierin leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten.
Op dezelfde plek treft u ook het Activiteitenplan voor dit schooljaar aan. Hierin worden naast de vergaderdata ook de belangrijkste onderwerpen benoemd die het komend jaar behandeld zullen worden. Dit sluit nauw aan met het schoolplan 2016-2020 dat door de directie is opgesteld en door de MR is/wordt getoetst op voortgang en resultaat. Op deze manier werken we met de directie samen om de kwaliteit op school - onderwijs & omgeving - continu te verbeteren.
 
De data van de MR vergaderingen staan aangegeven op de schoolkalender en zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. Meldt u zich in dat geval kort aan via een e-mail aan de MR (
mr.dewaai@optimusonderwijs.nl) of de school.
 
De MR is bereikbaar via de school, de website of nog eenvoudiger, door ons direct aan te spreken. Onze contactgegevens vindt u op deze website.
De oudergeleding van de MR bestaat uit vier ouders die door u zijn gekozen. We proberen de belangen van de ouders zo goed mogelijk te behartigen en stellen elke vorm van feedback - vragen, opmerkingen klachten of verbeterpunten - zeer op prijs. Natuurlijk zijn wij dit jaar erg benieuwd naar uw ervaringen met de nieuwe schooltijden. Heeft u aan- of opmerkingen, aarzel niet deze aan ons door tegeven.

namens de MR
Ine van Ee - voorzitter

 
Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Blijft u aan wal of stapt u in?
Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de MR, vult u dan DIT formulier in.
U dient dit op school in te leveren,
in de zwarte brievenbus van de MR/OR in de hal van Waai I of II. 
Stuur ook even een mail, zodat we uw formulier niet per ongeluk over het hoofd zien.

Notulen / verslagen 2018/2019
De notulen van september 2018 zijn HIER te downloaden.

Notulen / verslagen 2017/2018
De notulen van mei 2018 zijn HIER te downloaden.
De notulen van maart 2018 zijn HIER te downloaden.
De notulen van januari 2018 zijn HIER te downloaden.
Het MR jaarverslag 2016-2017 is HIER te downloaden.

Het MR reglement 2017 is HIER en het huishoudelijk reglement 2017 is HIER te downloaden.
De notulen van november 2017 zijn HIER te downloaden.

De notulen van oktober 2017 zijn HIER te downloaden.

Notulen / verslagen 2016/2017
De notulen van mei 2017 zijn HIER te downloaden.
De notulen van maart 2017 zijn HIER te downloaden.

De notulen van november 2016 zijn HIER te downloaden.
De notulen van september 2016 zijn HIER te downloaden.
Het activiteitenplan 2016/2017 is HIER te downloaden.
Het jaarverslag 2015/2016 is HIER te downloaden.