Eigenaarschap

In het onderwijs op De Waai is de leerling zich bewust van zijn eigen ontwikkeling. De leerling wil zich identificeren met de leerdoelen omdat hij die als betekenisvol en uitdagend ervaart.
Deze definitie wordt in de dagelijkse onderwijspraktijk op twee niveaus geoperationaliseerd.

Niveau 1: Zelfbewustzijn & identificatie
Het werken aan het zelfbewustzijn van de leerling krijgt
– op een bij zijn ontwikkelingsniveau passende wijze – vorm door middel van de vragen:
  • Waar sta ik in mijn ontwikkeling?
  • Waar wil ik naartoe? (doelen)
  • Hoe kan ik dat realiseren?
  • Wie of wat heb ik daarvoor nodig? In hoeverre en op welke manier heb ik mijn doelen gerealiseerd?
Niveau 2: De zes pijlers in ons onderwijs
In ons onderwijs staan zes pijlers centraal om het eigenaarschap van de leerling in ons onderwijs aan te spreken. Hieronder een beschrijving van deze zes pijlers.

Uitleg van de 6 pijlers:
 
Positief en reëel zelfbeeld Ik weet waar ik goed in ben en ik heb zicht op de onderdelen waar ik mij nog in wil ontwikkelen’ (kwaliteiten en talenten)
Growth mindset Het allerbelangrijkste bij leren is dat de leerling zelf hoge verwachtingen heeft: ‘Ik kan dit, ga dit kunnen’; ‘Ik wil dit kunnen en weten’; ‘Ik ga ervoor!’; en ‘Ik weet dat als ik er hard voor werk dat het me gaat lukken…’
Executieve functies Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie.
Betrokkenheid Kinderen betrokken laten zijn is een continue uitdaging voor iedere leerkracht. Bewustwording bij de leerling over zijn eigen leer- en ontwikkelproces, aansluiten bij doelen die voor de leerling betekenisvol zijn, stimuleren zijn betrokkenheid.
Doelgerichtheid Door doelgericht te werken ervaart de leerling welke (vaardigheids-)groei hij of zij doormaakt. De doelgerichtheid zit in ons onderwijsproces op het niveau van de individuele leerling (onder andere het portfolio) en op het niveau van de groep (onder andere de ‘datamuur’, toetsdoelen)
Een echte kans op succes, in iedere les, voor iedere leerling Leerlingen die geen competentiebeleving ervaren in het onderwijsproces haken af. Het risico ontstaat dat een leerling gaat denken ‘Hier ben ik nu eenmaal niet goed in’ (de zogenaamde fixed mindset). Daarom hanteren we deze pijler. Of het nu gaat om breuksommen, of om presentatie-vaardigheden, ieder kind kan een succeservaring beleven.